Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
   Giới thiệu chung
      Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm các lĩnh vực:
      Tham mưu tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; Đấu thầu; Đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
   Nhiệm vụ và quyền hạn
   Cơ cấu tổ chức
   Ý kiến phản hồi
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.001350 giây .