Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 12 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
Nội dung : 02 cầu, đường, 01 nút giao thông và TKBVTC (Km 11+000-Km12+564,42)
Nguồn vốn : Vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/12/2010 đến ngày 11/01/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/01/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/12/2010

Gói thầu : Gói thầu số 11 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
Nội dung : 02 cầu , đường và TKBVTC (Km8+000-Km11+000)
Nguồn vốn : Vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/12/2010 đến ngày 11/01/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/01/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/12/2010

Gói thầu : Gói thầu số 10 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
Nội dung : 02 cầu , đường và TKBVTC (Km5+000-Km8+000)
Nguồn vốn : Vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/12/2010 đến ngày 11/01/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/01/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/12/2010

Gói thầu : Gói thầu số 9 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
Nội dung : 02 cầu , đường và TKBVTC (Km3+000-Km5+000)
Nguồn vốn : Vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/12/2010 đến ngày 11/01/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/01/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/12/2010

Gói thầu : Gói thầu số 8 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
Nội dung : 02 cầu , đường và TKBVTC (Km2+000-Km3+000)
Thuộc dự án : " "
Nguồn vốn : Vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/12/2010 đến ngày 11/01/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCTGT tỉnh Đồng Tháp, số 103, đường Nguyễn Huệ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/01/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/12/2010

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1425144050.054216 giây .