Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Văn bản QPPL
    Nghị định 112/2009/NĐ-CP
    Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 06/01/2010 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
    Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 Ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
    Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mau sắm hàng hóa
    Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 29/12/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
    Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/3/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
    Thông tư 02/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 17/02/2009 hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu
    Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
    Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15/8/2008 ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
    Hướng dẫn cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu ban hành kèm theo Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
    Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    Mẫu hồ sơ mời thầu sơ tuyển gói thầu xây lắp ban hành kèm theo QĐ số 1591 /2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007
    Thông tư 07/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
    Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
    Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
    Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
    Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 về việc Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
    Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
Trang [1] [2]
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.004355 giây .