Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Văn bản QPPL
    Thông tư 07/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
    Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
    Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
    Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
    Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 về việc Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
    Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
    Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản
    Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
    Luật Xây dựng
    Nghị định 140/2006/NĐ-CP qui định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
    Nghị định 80/2006/NĐ-CP về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
    Luật Bảo vệ môi trường
    Luật Đấu thầu
Trang [1] [2]
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.024409 giây .